نتایج دورهای مختلف مسابقات رباتیک ICS

از چهارمین دوره مسابقات رباتیک ICS بنا بر این شد تا نتایج دوره های مختلف به صورت مستمر روی سایت مسابقات قرار گیرد. همچنین هر یک از عزیزانی که رتبه های اول تا چهارم را در این مسابقات کسب نموده اند در صورت نیاز مجدد به صدور گواهی میتوانند با دفتر مسابقات تماس گرفته تا برای ایشان مجدادا گواهی صادر گردد. هزینه صدور گواهی در زمان درخواست به شما اعلام میگردد.