نام بخش توضیحات نام زیر مجموعه
بخش حضوری الف در این بخش هر تیم با رباتی که ساخته در یکی

از قسمت های مسابقات شرکت خواهد نمود.

این بخش در چهار قسمت رباتهای چینش حروف ،

رباتهای رالی , رباتهای جنگجو و رباتهای مسیریاب برگزار میگردد

ربات چینش حروف
ربات رالی
ربات جنگجو
ربات مسیر یاب
بخش غیر حضوری

در این بخش هر شرکت کننده میتواند سازه های

خود را قبل از مسابقات ساخته و از آنها یک فیلم

و سه عکس در زوایای مختلف برای کمیته مسابقات

ارسال کند تا در این بخش شرکت نماید. این بخش نیز

در دو قسمت موتور دار و بدوم موتور برگزار میگردد

موتوردار
بدون موتور